Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de tandtechniek

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor dienstverlening door:

 • leden van het Nederlands Tandtechnisch Genootschap (Genootschap) 
 • leden van de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT)

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Tandtechnisch Laboratorium (TTL): In Nederland gevestigde leden van de Vereniging van  Laboratoriumhoudende Tandtechnici (gevestigd te Berkel-Enschot) en in Nederland gevestigde leden van het Nederlands Tandtechnisch Genootschap (gevestigd te Zeist)

Opdrachtgever: De wederpartij van het tandtechnisch laboratorium (TTL)

Opdracht: Iedere opdracht van de opdrachtgever aan het TTL.

Overeenkomst: Iedere verkoop- en leveringsovereenkomst die tussen opdrachtgever en het TTL tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.

Aanbieding: Iedere offerte betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten

Producten en diensten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en het TTL, zoals hierboven bedoeld.

Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het TTL aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen het TTL en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en het TTL schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 4. Eventuele andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door het TTL niet geaccepteerd, tenzij het TTL en opdrachtgever schriftelijk hebben verklaard dat zodanige andere voorwaarden wel van toepassing zijn.

Artikel 3: Prijzen

 1. Het TTL stelt opdrachtgever periodiek op de hoogte van haar prijzen. Prijzen gelden voor een vooraf aangegeven periode, met inachtneming van hetgeen in artikel 3.3 en 3.4 bepaald is.
 2. Alle prijzen worden uitgedrukt in Nederlandse valuta en/of Euro’s en zijn inclusief BTW. Vanaf 1 januari 2002 worden de prijzen alleen nog in Euro uitgedrukt.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor het TTL geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van het TTL worden geheven dan wel door derden ten laste van het TTL worden gebracht.
 4. Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren gedurende de geldigheidsduur van de algemene prijsopgave zal het TTL de prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Het doorberekenen van deze kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen is beperkt tot van buiten opgelegde kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen die uitstijgen boven een normale trendmatige afwijking.

Artikel 4: Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een aanbieding geldt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en bindt het TTL slechts gedurende de op de aanbieding vermelde geldigheidsduur.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover de opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan het TTL de opdracht uit te voeren en het TTL de opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel door uitvoering van de opdracht door het TTL.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor het TTL geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van het TTL worden geheven dan wel door derden ten laste van het TTL worden gebracht.
 4. Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, zal het TTL de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen. Het doorberekenen van deze kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen is beperkt tot van buiten opgelegde kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen die uitstijgen boven een normale trendmatige afwijking.
 5. Alle opgaven door het TTL van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en diensten  zijn met zorg gedaan. Het TTL kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en diensten. 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het TTL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 2. Indien en voorzover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, heeft het TTL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het TTL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het TTL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het TTL zijn verstrekt, heeft het TTL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het TTL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Levertijd

 1. De door het TTL opgegeven levertijd heeft bindende kracht.
 2. De levertijd vangt aan zodra de opdracht door het TTL is aanvaard, dan wel indien het TTL voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die door opdrachtgever moeten worden verstrekt, op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van het TTL.
 3. Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij opdrachtgever.
 4. Bij overschrijding van de opgegeven levertijd heeft opdrachtgever recht op schadevergoeding voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daar niet tegen verzetten en daadwerkelijke schade is geleden, inclusief eventuele schade die kan worden geclaimd door een gedupeerde patiënt, behoudens voor zover sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 9. Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in geval van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle leveringen geschieden ten huize van de wederpartij.
 2. Tot aan het moment van het afleveren bij opdrachtgever zijn de producten voor risico van het TTL. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de opdrachtgever over.
 3. De door het TTL aan opdrachtgever geleverde en te leveren producten blijven eigendom van het TTL, zolang opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende met het TTL aangegane overeenkomst.

Artikel 8: Geheimhouding

Opdrachtgever en het TTL zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan:
  Elke van de wil van opdrachtgever en/of het TTL onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
  Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij het TTL alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.
 2. Indien er zich een overmachtsituatie voordoet zoals genoemd in artikel 9.1., dan zijn opdrachtgever en het TTL gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Het TTL zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 9.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.
 3. Indien het TTL bij het intreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1. al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na levering of binnen 30 dagen na factuurdatum wanneer de factuur na de leveringsdatum wordt verzonden. Indien echter een maandoverzicht gebruikelijk is, dan dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst van dit overzicht.
 2. Alle betalingen aan het TTL dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van het TTL of op een door het TTL aangewezen rekening en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van opdrachtgever aan het TTL.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 10.1. is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft het TTL het recht om opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand, over het verschuldigde factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag.
 4. Indien bij herhaling het gestelde in artikel 10.1. door opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft het TTL het recht, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.
 5. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten die het TTL maakt als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 6. Kortingsregelingen kunnen in individuele overeenkomsten worden opgenomen.

Artikel 11: Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden om de bij hem afgeleverde zaken direct te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken. 
 2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames betreffende door het TTL verrichtte werkzaamheden of door haar geleverde producten, binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 3. Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de opdrachtgever geen recht op reclame.
 4. Gereclameerde producten moeten op verlangen door het TTL worden gekeurd. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij terecht is gereclameerd.
 5. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zal het TTL het product of een onderdeel daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van het TTL.
 6. Het indienen van een reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van het TTL. Reclame is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit niet redelijk is te achten.

Artikel 12: Garantie

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat het TTL in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende zeven maanden na levering.
Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk door het TTL, dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door het TTL. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal het TTL de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan het geleverde werkstuk kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van het TTL.
 2. De garantieverplichting van het TTL vervalt indien het geleverde werkstuk door opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij tengevolge van de constructie (bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervormingsgevaar) of tengevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden.
 3. Garantie voor, door het TTL, elders ingekochte producten en/of materialen wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Het TTL verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveranciers waarvan het TTL in redelijkheid mag aannemen dat dit goede en betrouwbare leveranciers zijn.
 4. Het TTL is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel binnen Nederland als daarbuiten.
 5. Zonder toestemming van het TTL mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het TTL jegens opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 6.4 en 12 omschreven verplichtingen. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid en opzet of grove schuld van het TTL of haar ondergeschikten, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is het TTL niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart het TTL voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking in het kader van de overeenkomst door het TTL van door opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 14: Ontbinding en opschorting

 1. Indien opdrachtgever op enige wijze jegens het TTL tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surséance van betaling, faillissementsaanvraag, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, is het TTL, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Indien het TTL conform het in artikel 14.1. bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van het TTL, al hetgeen opdrachtgever aan het TTL uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal het TTL zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel 15: Arbitrage

 1. Alle geschillen, welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst gesloten op grond van de onderhavige voorwaarden, zullen worden beslecht door het Nederlands Arbitragecollege voor de Tandtechniek, op de wijze als in het bij deze voorwaarden behorende arbitragereglement is bepaald.
 2. Onder een geschil als bedoeld in dit artikel, wordt mede begrepen het zonder meer niet tijdig betalen door de opdrachtgever, alsmede geschillen die ontstaan uit een verschil van inzicht omtrent de redelijkheid van uitleg van deze voorwaarden.

Artikel 16: Geldend recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen het TTL en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Artikel 17: Deponering

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg  (depotnummer 4153) en de griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht (aktenummer 54/2001) in februari 2001.

Reglement van het Nederlands Arbitragecollege voor de Tandtechniek

Artikel 1

Het Nederlands Arbitragecollege voor de Tandtechniek bestaat uit een voorzitter en uit drie
leden. Het Arbitragecollege wordt bij zijn werkzaamheden bijgestaan door een secretaris.

Artikel 2

De besturen van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nederland (VLHT) en het Nederlands Tandtechnisch Genootschap (NTG) benoemen elk een lid.

Zij worden benoemd voor de tijd van vier jaar, treden af volgens een rooster van aftreden en zijn voor een zelfde periode herbenoembaar.

Artikel 3

De besturen van de NMT, de VLHT en het NTG benoemen in onderling overleg de neutrale voorzitter, die volledig onafhankelijk is van voornoemde organisaties en derhalve zonder last of ruggespraak kan oordelen. Als secretaris wordt door het bestuur van de NMT benoemd een daartoe gekwalificeerd functionaris, die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft, verbonden aan het bureau van de NMT. In geval van verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe bekwame medewerker verbonden aan zijn bureau. De besturen wijzen tevens een vervanger aan voor de voorzitter voor gevallen van diens verhindering of afwezigheid van tijdelijke aard. De voorzitter doet daartoe een voordracht. De voorzitter en zijn vervanger zullen aan een Rijks- of daarmee gelijk gestelde Nederlandse universiteit moeten hebben verkregen de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van meester in de rechten. De voorzitter wordt voor de duur van vier jaar benoemd en is voor een zelfde periode herbenoembaar. Het secretariaat van het Nederlands Arbitragecollege voor de Tandtechniek is gevestigd ten burele van de NMT.

Artikel 4

De beslissing van geschillen geschiedt door een geschillencommissie bestaande uit de voorzitter en twee leden, ingevolge artikel 2 respectievelijk benoemd door de besturen van de NMT en de VLHT c.q. het NTG, tenzij de zaak met toepassing van artikel 10 door de voorzitter als alleensprekend arbiter wordt berecht.

Indien het Tandtechnisch Laboratorium, als eisende of verwerende partij bij het geschil betrokken, lid is van de VLHT, neemt het lid benoemd door de VLHT  in de geschillencommissie zitting. Indien het Tandtechnisch Laboratorium, als eisende of verwerende partij bij het geschil betrokken, lid is van het NTG, neemt het lid benoemd door het NTG in de geschillencommissie zitting.

Artikel 5

Naast de leden van het Arbitragecollege kunnen adviseurs worden aangewezen. Deze adviseurs zijn deskundigen op het gebied van de tandtechniek en/of tandheelkunde aan wie de geschillencommissie desgewenst advies kan vragen. De aanstelling van de adviseurs geschiedt door de geschillencommissie.

Artikel 6

De partij, die een uitspraak van het Arbitragecollege in een geschil vordert, geeft daarvan per aangetekend schrijven kennis aan de secretaris onder opgaaf van het punt van geschil.
Bij deze opgaaf, die door de aanvrager moet zijn ondertekend, dienen te worden gevoegd alle stukken op het punt van geschil betrekking hebbende zoals correspondentie, orderbrief, enz., benevens de omschrijving van de eis. De opgaaf en de daarbij behorende stukken dienen in zesvoud te worden ingediend. De eisende partij dient tegelijk met het aanbrengen van de zaak een voorschot van f 2.200,– of 1.000 Euro over te maken naar het secretariaat. De voorzitter kan tijdens de behandeling van het geschil aanvulling verlangen van het door een partij of door beide partijen voldaan voorschot.
Het voorschotbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex alle Huishoudens, onderdeel Andere diensten n.e.g., 1995 = 100 van het cbs.

Artikel 7

De secretaris zendt ten spoedigste na ontvangst van de in het vorige artikel bedoelde stukken deze in tweevoud naar de tegenpartij en stelt deze in de gelegenheid binnen drie weken na de toezending een verweerschrift in te dienen. Dit verweerschrift dient in zesvoud te worden ingezonden. Ten spoedigste na ontvangst daarvan zendt de secretaris deze stukken in tweevoud naar de eiser.

Artikel 8

De tegenpartij is bevoegd in het verweerschrift een tegenvordering in te stellen, in welk geval de aanbrengende partij de gelegenheid krijgt binnen drie weken na de datum van toezending door de secretaris een verweerschrift tegen de tegenvordering in te dienen, zulks in zesvoud. Van laatstbedoeld stuk stuurt de secretaris twee exemplaren naar de eisende partij. Het bepaalde in artikel 6 vierde alinea is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

De voorzitter kan na overleg met de secretaris bepalen dat partijen desgewenst op door hem vast te stellen termijnen nog schriftelijke stukken indienen.

Artikel 10

Indien de voorzitter na overleg met de secretaris van oordeel is, dat voor de afdoening van een geschil geen bijzondere deskundigheid op het gebied van de tandtechniek is vereist en de zaak overigens niet van ingewikkelde aard is, kan hij als alleensprekend arbiter in tegenwoordigheid van de secretaris het geschil berechten na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld de zaak mondeling toe te lichten.
Tegen de uitspraak van de voorzitter kan degene, die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, in beroep komen bij de geschillencommissie. Hij dient daartoe bij de secretaris bij aangetekend schrijven in zesvoud een gemotiveerd bezwaarschrift in binnen twee weken na toezending door de secretaris van de uitspraak. De voorzitter is bevoegd de zaak bij de mondelinge behandeling naar de geschillencommissie te verwijzen.

Artikel 11

De mondelinge behandeling -voor de voorzitter als alleensprekend arbiter danwel voor de geschillencommissie- wordt in de regel ten kantore van de NMT gehouden tenzij de voorzitter bepaalt dat de behandeling elders in Nederland dient plaats te vinden indien zulks naar zijn oordeel om bijzondere redenen geboden is. Wanneer partijen geen mondelinge behandeling wensen en de voorzitter respectievelijk de geschillencommissie evenmin een mondelinge behandeling noodzakelijk acht wordt de zaak beslist zonder mondelinge behandeling. Door de secretaris wordt met inachtname van een termijn van minstens veertien dagen aan beide partijen schriftelijk kennis gegeven van de plaats waar de mondelinge behandeling zal worden gehouden.

Artikel 12

Partijen kunnen persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde ter zitting verschijnen alwaar zij hun eis respectievelijk verweer mondeling kunnen toelichten. Partijen kunnen zich ter mondelinge behandeling door een raadsman doen bijstaan. De eis kan in het stadium van de schriftelijke stukkenwisseling nog worden gewijzigd tenzij de voorzitter van oordeel is dat de verwerende partij hierdoor ernstig in zijn verweer wordt geschaad.
Partijen zijn verplicht om aan de voorzitter respectievelijk de geschillencommissie alle gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en wanneer dit door de voorzitter respectievelijk de geschillencommissie noodzakelijk wordt geacht persoonlijk te verschijnen. Indien een partij daaraan niet voldoet zal de voorzitter respectievelijk de geschillencommissie bij het wijzen van het vonnis daaruit zodanige gevolgtrekkingen kunnen maken als hem respectievelijk haar juist zal voorkomen.

Artikel 13

Indien de verwerende partij niet vertegenwoordigd is en evenmin haar verweer ter kennis van de secretaris heeft gebracht wordt de vordering toegewezen tenzij de voorzitter respectievelijk de geschillencommissie de vordering ongegrond acht, of termen aanwezig acht om de behandeling van de zaak aan te houden.

Artikel 14

Wraking van de voorzitter respectievelijk de leden van de geschillencommissie kan plaatshebben op grond van redenen waarom volgens de wet rechters gewraakt kunnen worden.

Artikel 15

De geschillencommissie heeft de bevoegdheid ambtshalve of op verzoek van een der partijen deskundigen te raadplegen of getuigen te horen. Aan de opgeroepen getuigen en deskundigen kan een vergoeding voor tijdsverzuim alsmede voor reis- en verblijfkosten worden toegekend.

Artikel 16

De geschillencommissie c.q. bij toepassing van artikel 10 de voorzitter behandelt de zaak met voortvarendheid en zal er naar streven binnen zes maanden nadat het geschil aanhangig is gemaakt respectievelijk nadat de tegenvordering is ingesteld uitspraak te doen. Zij spreken recht als goede mannen naar billijkheid.

Artikel 17

De kosten van behandeling van een geschil worden in het algemeen gebracht ten laste van de partij, die in het ongelijk wordt gesteld. Indien partijen over en weer ieder voor een deel in het ongelijk worden gesteld, kunnen in het vonnis de kosten over haar worden verdeeld.

Artikel 18

In het vonnis wordt het bedrag der arbitragekosten tot en met het deponeren van het vonnis ter griffie van de Arrondissementsrechtbank begroot. Onder de kosten kunnen, indien arbiters daarvoor termen aanwezig achten, worden gerekend de door de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk gemaakte reis- en andere kosten, kosten van rechtsbijstand, alsmede de kosten voor getuigen en hun oproeping, alles volgens de begroting van arbiters.
Indien of voorzover de kosten van de arbitrage ten laste van de andere partij worden gebracht, zal deze in het vonnis veroordeeld worden om die te betalen aan de partij, die de storting deed.
De partij, die volgens het in alinea 1 bepaalde aan de wederpartij kosten heeft te vergoeden, zal in het vonnis veroordeeld worden om die aan de wederpartij te betalen.
In ieder geval zullen de arbitragekosten, de in de tweede alinea genoemde kosten daaronder niet begrepen, voorzover deze meer dan f 4.400,- of 2.000 Euro bedragen, door de NMT en de VLHT c.q. het NTG evenredig worden gedragen. De NMT is uitsluitend gehouden haar bijdrage in de kosten te leveren indien een lid van de NMT partij is in het geschil. Genoemd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex alle Huishoudens, onderdeel Andere diensten n.e.g., 1995 = 100 van het cbs.

Artikel 19

Het Arbitragecollege kan besluiten een uitspraak bekend te maken op een door hem passend geoordeelde wijze indien en voorzover die uitspraak naar zijn oordeel van meer dan incidenteel belang is te achten. De bekendmaking geschiedt in geen geval voordat het vonnis is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank. De namen en de woonplaatsen van partijen alsmede alle andere gegevens waarvan verwacht kan worden dat zij geschikt zijn tot identificatie van de zaak worden weggelaten.

Artikel 20

Dit reglement kan worden gewijzigd door overeenstemmende besluiten van de besturen van de drie betrokken organisaties. De wijziging is niet van toepassing op arbitrages waarin op de datum van ingang van de wijziging nog geen einduitspraak is gedaan.

Artikel 21

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet gelden de regels omtrent arbitrage in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 22

Dit reglement treedt met ingang van 1 februari 2001 in werking.

Aldus vastgesteld door de besturen van de NMT (KNMT), de VLHT en het NTG (BTT) op 22 januari 2001.